Jade's carving

-- หินหยกขาว --

          มีลักษณะเป็นหินสีขาวนวล เนื้อของหินมีความ ละเอียด จึงเป็นที่นิยมในการนำมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ซึ่งทางวัดและศาลเจ้าส่วนใหญ่จะนิยมแกะสลักเป็น รูปพระ , เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้ากวนอู, ลูกนิมิต ฯลฯ โดยเชื่อกันว่า การแกะสลักโดยใช้หินหยกหรือหินหยกขาวนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิริมงคลให้กับทางวัด และทางศาลเจ้านั้น ๆ ตลอดจนพุทธศาสนนิกชนทั้งหลายที่มากราบไหว้หรือนำไปบูชาที่บ้านของตน ซึ่งล้วนแล้วแต่พบเจอแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 

 


การวาดโครงร่าง  หินหยกขาวจะถูกนำมาวาดโครงสร้างและรูปแบบที่เราต้องการจะแกะสลัก
 ขั้นตอนการตัด  หลังจากที่ได้ทำการวาดแบบเสร็จแล้วจะถูกนำไปตัดในส่วนที่เราไม่ต้องกออก
เพื่อให้ได้รูปร่างคร่าว ๆ ตามแบบ

 


ขั้นตอนการโกรน  เมื่อเริ่มได้รูปร่างคร่าว ๆ ตามแบบแล้ว ก็จะนำหินหยกขาวที่ได้มาทำการโรน 
เพื่อต้องการลบเหลี่ยมและสร้างส่วนโค้งมนให้กับรูปแบบขั้นตอนการลงรายละเอียด  โดยในส่วนของขั้นตอนนี้จะยากที่สุด เนื่องจากต้องอาศัยทักษแลtความชำนาญเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้นชิ้นงานจะเสียรูปร่างและไม่สวยงามขั้นตอนสุดท้าย  ช่างจะทำการขัดเงาเพื่อให้หินหยกขาวที่ได้จากการแกะสลักเกิดความมันวาว
และแลดูสวยงามเพิ่มยิ่งขึ้นตัวอย่างของชิ้นงานที่ได้จากการแกะสลักของเรา